Kruszywa – czy to tylko skała?

kruszywaKruszywa to materia skalna, której powstanie zachodzić może na drodze naturalne erozji powodowanej, działaniem czynników atmosferycznych a także biosfery roślin i zwierząt bytujących w przestrzeni danej formy skalnej. Erozja może zachodzić na drodze sztucznie zainicjowanych przez człowieka procesów niszczenia.

W skutek rozwoju cywilizacyjnego odłamki skalne w postaci drobnej jak i sporych gabarytowo form skalnych mają duże znaczenie gospodarcze i techniczne. Materiał ten z powodzeniem używany jest w budownictwie. Wznoszenie domów, bloków i wieżowców nie było by możliwe gdyby nie specyficzne i niekiedy specjalne zaprawy murarskie używane do otrzymania materiałów o wysokich właściwościach odporności mechanicznej. Surowiec w postaci kruszyw, używany jest także z dużym powodzeniem w prowadzeniu inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad wymaga odpowiedniego utwardzenia fundamentów na których powstaje szlak komunikacyjny. Także kamienne nasypy powstające powykorzystywania ich przez szlaki kolejowe wiele wnosi do trwałości i odpowiedniej eksploatacji stworzonego obiektu. Kruszywa jako że mogą występować w różnym ujęciu materiałowym, poszczególne jego rodzaje charakteryzują się twardością materii którą reprezentują. Mineralodzy i geolodzy w swojej pracy posługują się skalą Mohsa, jej popularność nie słabnie pomimo tego, że została opracowana wiele lat temu. Jej założeniem było stworzenie skali porównawczej, gdzie poszczególne rodzaje skał uszeregowane zostały zgodnie z możliwością wzajemnego ścierania się. W skali tej najmniej twardym minerałem jest talk. Poprzez występujące następnie materiały taki jak gips, kalcyt, fluoryt, apatyt, ortoklaz, kwarc, topaz i korund dochodzimy wreszcie do diamentu, który uważany jest za kamień najtwardszy a zarazem najbardziej szlachetny i kosztowny. Z podanego wcześniej wywodu wynika bezpośrednio, że nie wszystkie materiały skalne wykazują taką samą łatwość do powstawania mniejszych okruchów skalnych występujących w formie naturalnych kruszyw. Wiedza ta pozwala na właściwą eksploatacje poszczególnych złóż skalnych.

Człowiek nauczył się wykorzystywać to co naturalnie istniało w środowisku jego bytowania, z czasem techniki te zostały udogodnione i udoskonalone. Kruszywa to materia, która dawniej wykorzystywana była w przypadku naturalnie powstałych odłamków skalnych. Obecnie stosuje się wiele technik sztucznego wywoływania erozji skalnej.

Autor : www.slagrecycling.com.pl